دفتر توسعه پایدار دانشگاه اراک

دفتر اهداف توسعه پایدار دانشگاه اراک به منظور گسترش و توسعه دانشگاه در همه ابعاد بویژه اجتماع، صنعت و اقتصاد و محیط زیست و نیز پایداری فعالیتهای دانشگاه، در بهمن ماه 1399 توسط واحد معاونت پژوهش و فناوری پایه گذاری شد. برای نیل به این هدف در ساختار اولیه این مرکز پنج کارگروه محیط زیست، عدالت اجتماعی، صنعت و نوآوری، آینده پژوهی و آموزش با کیفیت تعریف شد .  هرکدام از این کارگروه ها برای کارکرد بهتر چندین کمیته را شامل می شود. ریاست کارگروه ها و کمیته ها به افراد متخصص و با تجربه در همان حوزه سپرده شد . کارگروه ها و کمیته ها می توانند برای بسط و گسترش کار خود عضوگیری نمایند .