اهداف توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار

 

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌ زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. آرمان‌های توسعهٔ پایدار نقشه‌راه دست‌یابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این آرمان‌ها به چالش‌های جهانی‌ای پاسخ می‌دهند که با آن‌ها رو به رو هستیم. از جلمهٔ این چالش‌ها می‌توان از فقر، نابرابری، تغییر اقلیم، تخریب محیط‌زیست، صلح و رفاه نام برد. این ۱۷ آرمان به یک‌دیگر متصل‌اند و برای اینکه کسی از آن‌ها بی‌بهره نماند، باید تا سال ۲۰۳۰ به آن‌ها دست‌یابیم.