هدف 1: ریشه کن کردن فقر

هدف 1: ریشه کن کردن فقر

 

پایان بخشیدن به تمامی گونه‌های فقر در همه جا

۱-۱. ریشه‌کن کردن فقر شدید در میان همه مردم در همه جا تا ۲۰۳۰. در حال حاضر تعریف فقر شدید درآمد حداقل یک دلار و ۲۵ سنت در روز است.

۲-۱. کاهش نسبت مردان، زنان و کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در همه سنین و در تمام ابعاد بر اساس تعاریف ملی حداقل به نصف، تا ۲۰۳۰.

۳-۱. اجرای نظام‌ها و تمهیدات تأمین اجتماعی برای همه در چارچوب‌های ملی، از جمله زمینه‌سازی‌های ملی، دستیابی به پوشش فراگیر فقرا و آسیب‌پذیران تا ۲۰۳۰.

۴-۱. تضمین این‌‌که همه زنان و مردان، به ویژه فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر تا ۲۰۳۰ به صورت برابر از منابع اقتصادی، خدمات اولیه، حقوق مالکیت، و کنترل بر زمین و سایر اشکال تملک، وراثت، منابع طبیعی و فناوری نوین متناسب با آنان و خدمات مالی از جمله اعتبارات خرد برخوردار گردند.  

۵-۱. ایجاد تاب آوری لازم برای فقرا و افراد آسیب‌پذیر و کاهش تأثیرپذیری آنان از رویدادهای شدید اقلیمی و شوک های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بحران ها تا ۲۰۳۰.

۱- الف. اطمینان از تأمین قابل ملاحظه امکانات از میان منابع متنوع، از جمله از راه ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای برای تهیه وسایل کافی و منابع قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های پایان دادن به فقر در تمام ابعاد آن.

۱- ب. ایجاد چارچوب سیاستی قابل اتکا در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس راهبردهای توسعه‌ای معطوف به فقرا و حساس به تمایز جنسیتی برای حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در اقدامات فقرزدایانه.