هدف 10: کاهش نابرابری ها

هدف 10: کاهش نابرابری ها

 

 

کاهش نابرابری‌ داخل و بین کشورها

 

۱-۱۰. دستیابی تدریجی و حفظ رشد درآمد ۴۰ درصد از جمعیت پایین جامعه با نرخی بالاتر از میانگین ملی درآمد تا ۲۰۳۰.

۲-۱۰. تقویت و ارتقای فراگیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همگان صرف نظر از سن، جنس، معلولیت، نژاد، قومیت، اصل و نسب، دین، وضعیت اقتصادی یا سایر موارد تا ۲۰۳۰.

۳-۱۰. تضمین فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری درآمد، از جمله با حذف قوانین، سیاست‌ها و رفتارهای ناعادلانه و پیشبرد قوانین و سیاست‌ها همچنین اقدامات متناسب در این رابطه.

۴-۱۰. اتخاذ سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های مالی، دستمزدی، و حمایت‌های اجتماعی و دستیابی تدریجی به برابری بیشتر.

۵-۱۰. بهبود مقررات و نظارت بر بازار و مؤسسات مالی جهانی و تقویت اجرای چنین مقرراتی.

۶-۱۰. تضمین حضور و ابراز عقیده مقتدرانه کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسات مالی و اقتصادی  بین‌المللی و جهانی به منظور ایجاد مؤسسات کارآمدتر، معتبرتر، پاسخگوتر و مشروع‌تر.

۷-۱۰. تسهیل مهاجرت و جابه‌جایی منظم، ایمن، قانونمند و مسئولانه افراد، از جمله با اجرای سیاست‌های برنامه‌ریزی ‌شده و مدیریت مطلوب مهاجرت.

۱۰-الف. اجرای اصل حمایت خاص و متفاوت برای کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته بر اساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی.

۱۰-ب. تشویق کمک‌های رسمی توسعه و جریان‌های مالی، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با نیاز بیشتر، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای افریقایی در انطباق با برنامه‌ها و تدابیر ملی آن‌ها.

۱۰-ج. کاهش هزینه‌های تبادلات ارزی مهاجران به کمتر از ۳ درصد و حذف ارسال پول از مسیرهای با هزینه بیشتر از ۵ درصد تا ۲۰۳۰.