هدف 15: زندگی بر روی زمین

هدف 15: زندگی بر روی زمین

 

 

حفاظت، ترمیم و ترویج استفاده پایدار از زیست‌بوم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مقابله با بیابان‌زایی، و توقف و معکوس کردن روند تخریب اراضی و توقف از بین رفتن تنوع زیستی

 

۱-۱۵. تضمین حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم‌های خشکی و آب شیرین درون مرزی و خدمات آن‌ها، به ویژه در جنگل‌ها‌، تالاب‌ها، کوه‌ها و سرزمین‌های خشک، در راستای تعهدات موافقتنامه‌های بین‌المللی تا ۲۰۲۰.

۲-۱۵. ترویج اجرای مدیریت پایدار تمامی جنگل‌ها، توقف جنگل‌زدایی، بازسازی جنگل‌های از بین رفته و افزایش پایدار جنگل‌کاری و احیای جنگل‌های سراسر جهان تا ۲۰۲۰.

۳-۱۵. مبارزه با بیابان‌زایی و احیای خاک و اراضی تخریب‌شده، از جمله اراضی تحت تأثیر بیابان‌زایی، خشکسالی و سیل، و تلاش برای رسیدن به جهانی عاری از اراضی تخریب شده تا ۲۰۳۰.

۴-۱۵. اطمینان از حفاظت از زیست‌بوم‌های کوهستانی، از جمله تنوع زیستی آن‌ها، به منظور افزایش ظرفیت برای ایجاد منافع ضروری برای توسعه پایدار تا ۲۰۳۰.

۵-۱۵. اقدام فوری و قابل توجه به منظور کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی، توقف از دست دادن تنوع زیستی؛ همچنین حفظ و جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض تهدید تا ۲۰۲۰.

۶-۱۵. ترویج به اشتراک‌گذاری عادلانه و منصفانه مزایای حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی و ترویج دسترسی مناسب به چنین منابعی در انطباق با توافق بین‌المللی.

۷-۱۵. اقدام فوری برای پایان بخشیدن به شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت‌شده گیاهان و جانوران، و پرداختن به عرضه و تقاضای محصولات غیرقانونی حیات وحش.

۸-۱۵. طرح تدابیری به منظور پیشگیری از عرضه و کاهش چشمگیر تأثیر گونه‌های مهاجم خارجی روی زیست‌بوم‌های خشکی و آبی و کنترل یا ریشه‌کن ساختن گونه‌های اولویت‌دار تا ۲۰۲۰.

۹-۱۵. یکپارچه‌سازی ارزش‌های زیست‌بوم و تنوع زیستی در برنامه‌ریزی‌های ملی و محلی، فرایندهای توسعه و راهبردها و منافع کاهش فقر تا ۲۰۲۰.

۱۵-الف. بسیج و افزایش چشمگیر منابع مالی از تمامی حوزه‌ها به منظور حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی و زیست‌بوم‌ها.

۱۵-ب. بسیج چشمگیر تمامی منابع و در همه سطوح به منظور تأمین مالی مدیریت پایدار جنگل، و ارائه مشوق‌های کافی برای کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد مدیریت پایدار جنگل، از جمله برای حفاظت و احیای جنگل.

۱۵-ج. افزایش حمایت‌های جهانی از تلاش‌ها برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق گونه‌های محافظت‌شده، از جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی به دنبال فرصت‌های معیشت پایدار.