هدف 4: آموزش با کیفیت

هدف 4: آموزش با کیفیت

 

 

تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت برابر همچنین ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه

 

۱-۴. تضمین این که تمامی دختران و پسران تا ۲۰۳۰ دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را  به طور رایگان، منصفانه و با کیفیت به پایان برسانند. به طوری که منجر به برون‌دادهای مرتبط و مؤثر آموزشی گردد.

۲-۴. تضمین دسترسی تمامی دختران و پسران به پرورش در اوان کودکی، مراقبت و آموزش پیش‌دبستانی با کیفیت تا ۲۰۳۰به این منظور که برای آموزش ابتدایی آماده باشند.

۳-۴. تضمین دسترسی برابر تمامی زنان و مردان به آموزش فنی، حرفه‌ای و عالی از جمله آموزش دانشگاهی مقرون به صرفه و با کیفیت تا ۲۰۳۰.

۴-۴. افزایش چشمگیر شمار جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط، از جمله مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، برای اشتغال، شغل‌های شرافتمندانه و کارآفرینی تا ۲۰۳۰.

۵-۴. رفع نابرابری­های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزش و آموزش حرفه‌ای برای اقشار آسیب­پذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، افراد بومی و کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر تا ۲۰۳۰.

۶-۴. تضمین دستیابی تمامی جوانان و شمار چشمگیری از زنان و مردان بزرگسال به سوادآموزی و حساب‌آموزی تا ۲۰۳۰.

۷-۴. تضمین کسب دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ترویج توسعه پایدار از جمله از راه آموزش برای توسعه پایدار و سبک‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در توسعه پایدار از سوی تمامی فراگیران تا ۲۰۳۰.

۴-الف. ساخت و ارتقای امکانات آموزشی با توجه ویژه به کودک، معلولیت و جنسیت و فراهم‌ آوردن  محیط آموزشی امن، بدون خشونت، فراگیر و مؤثر برای همه.

۴-ب. گسترش چشمگیر شمار کمک هزینه‌های تحصیلی قابل استفاده کشورهای در حال توسعه در سطح جهانی، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای افریقایی برای ثبت نام در مقطع آموزش عالی، از جمله آموزش حرفه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، و برنامه‌های فنی، مهندسی و علمی در کشورهای توسعه‌یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا ۲۰۲۰.

۴-ج. افزایش چشمگیر تأمین معلمان واجد شرایط، از جمله از راه همکاری بین‌المللی برای آموزش معلمان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه تا ۲۰۳۰.