ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز 2021

ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز 2021

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در رتبه بندی ایمپکت تایمز ۱۱۱۵ دانشگاه برتر جهان از ۹۴ کشور شرکت کردند و هر دانشگاه تنها میتوانست در ۳ برنامه به انتخاب خود و در رتبه بندی کلی شرکت کند و مستندات خود را به موسسه جهانی رتبه بندی تایمز ارایه نماید.

 

دانشگاه اراک پس از شرکت در این رتبه بندی و ارائه مستندات خود در چهار حوزه دسترسی به انرژی پاک، آب سالم و بهداشتی، اقدامات اقلیمی و مشارکت برای اجرای اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، پذیرفته شد. و به کسب رتبه ۲۰۷ جهانی و رتبه ۶ کشوری در حوزه دسترسی به انرژی پاک ، و رتبه ۳۱۵ جهانی و ۱۰ کشوری در حوزه آب سالم و بهداشتی ، رتبه ۳۱۰ جهانی  و ۱۰ کشوری در حوزه اقلیمی و همچنین رتبه ۸۱۶ جهانی و ۱۲ کشوری در حوزه مشارکت برای اجرای اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار نایل آمد .